Lectorenplatform Bodem

door mei 8, 20240 Reacties

Lectorenplatform bodem

 

Op vijf hogescholen (Aeres, HAS-greenacademy, Inholland, Saxion en Van Hall Larenstein) vindt toegepast onderzoek plaats naar bodem en ondergrond. Dit gebeurt in onderlinge afstemming, regionale kenniscentra en netwerken. Vanwege de toenemende aandacht voor toegepaste kennisontwikkeling en kennisinfrastructuur rondom bodem en ondergrond en de samenhang tussen verschillende maatschappelijke opgaven, programma’s en activiteiten, is versterking van de verbinding en uitwisseling van kennis tussen bodemlectoraten op de vijf hogescholen cruciaal. Voorts bestaat erbij (nationale) overheden en bedrijfsleven behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor het bodem gerelateerde praktijkgericht
onderzoek aan de hogescholen.

Doelstelling
Door kennis, onderzoeksresultaten, faciliteiten en ervaringen te bundelen en te delen kunnen we effectiever onderzoeken aanvragen en uitvoeren, en bijdragen aan de realisatie van beleidsopgave: alle landbouwbodems in Nederland duurzaam beheerd in 2030. Voor de gewenste inhoudelijke afstemming en kennisontwikkeling vragen we de platformregeling aan.

Intentie
De vijf hogescholen hebben de intentie om de samenwerking op het gebied van bodem en ondergrond te intensiveren. De bodemgerelateerde lectoraten vinden elkaar op diverse relevante thema’s, zoals bodemkwaliteit, biodiversiteit, voedselproductie, waterbeheer, klimaatadaptatie en -mitigatie, kringlopen, duurzaam gebruik van de bodem, energie, beheer en governance. Insteek is enerzijds om de onderlinge kennisuitwisseling tussen bodemlectoraten te versterken en anderzijds een centraal aanspreekpunt en schakelpunt te vormen en de verbinding te leggen met lectoraten die werken aan gerelateerde thema’s (water, voedsel, biobased, kringlopen, socio-economisch, etc.). We willen gezamenlijk optrekken in kennisontwikkeling en kennisuitwisseling met bedrijfsleven, burgers, overheden en kennisinstellingen. Hiervoor ligt er o.a. een initiatief om, in onderlinge afstemming, regionale kenniscentra in te richten en/of bestaande centra verder te ontwikkelen, waarin kennisdisseminatie en –ontwikkeling centraal staan. Daarnaast ambiëren we een verbeterde afstemming en samenwerking met lopende en nieuwe PPS’en in de topsectoren,
met het doel om de impact van deze projecten te ondersteunen en te versterken.

Projectdetails

 

Looptijd:
september 2024 – 31 augustus  2026

Consortium:

VHL (penvoerder), HAS Green Academy, Aeres Groep, Aeres Hogeschool Dronten, Saxion Hogeschool Academie Mens en Arbeid, Hogeschool Inholland Alkmaar

Financier:

SIA, NWO

Budget:

€105.000,-