Innovatieve Schimmeldetectie (INBOUND)

door mei 8, 20240 Reacties

Innovatieve Schimmeldetectie (INBOUND)

 

Doel van dit project is het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband tussen de consortiumpartners dat met elkaar onderzoek (praktijkgericht, toegepast en fundamenteel) wil doen naar bodemschimmels. Een consortium dat zich richt op samenwerking, nieuwe onderzoekstechnieken en ontwikkelen van kennis omtrent bodemschimmels. Met als doel te komen tot nieuwe kennis voor de landbouwpraktijk; o.a. handelingsperspectief, technieken, datainfrastuctuur en adviezen ter bevordering van een gunstige bodemschimmel-gemeenschap.

Relevantie voor UvhN en het Noorden (RIS3)

•Van lineaire naar circulaire economie > hergebruik of voortgezet gebruik van reststromen in de landbouw. Circulaire economie is niet alleen hergebruik of voortgezet gebruik van reststromen, maar schimmelnetwerken ondersteunen ook de natuurlijke kringloop. De bodem is eigenlijk de enige plek waar van nature recycling plaats vindt. Waar een reststroom door schimmels (en bacteriën) wordt afgebroken en omgezet in een nieuwe grondstof. In de bodem zit het recyclend vermogen van onze samenleving. Door deze te optimaliseren vergroten we het circulaire vermogen en worden kosten gereduceerd. Een bespaarmodel is ook een verdienmodel.

Van fossiele naar duurzame energie > schimmelnetwerken verminderen het kunstmestgebruik en de inzet van irrigatie en dragen op deze manier bij aan het verlagen van de afhankelijkheid van fossiele brandstof. Organisch materiaal kan kunstmest (deels) vervangen en is brandstof voor het bodemleven. De inzet van reststromen en ondersteuning van ecosysteemdiensten dragen bij aan een leefbaar platteland en een aantrekkelijk landschap voor alle organismen. De klimaattransitie zal de stijging van de zeespiegel waarschijnlijk niet direct stoppen. In de zomer vindt steeds vaker verdroging van de landbouwgronden plaats wat her en der begint te leiden tot verzilting vanuit de ondergrond. Een toenemende verzilting van de landbouwgronden in de noordelijke kleischil wordt verwacht. De toepassing van mycorrhiza kan zorgen voor mitigatie van deze verzilting, waarbij de gronden (langer) geschikt blijven voor landbouw. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan de economische positie van bijvoorbeeld de export van pootaardappelen.

Van analoog naar digitaal > inzet van moderne detectietechnieken in landbouwbodems (smart soils) en het opleiden van nieuwe datawetenschappers en biotechnologen. Er is veel potentie op gebied van bio-informatica en de verbinding met de landbouw. Inzicht brengen wat agrarische maatregelen voor effect hebben op het (microbiële) bodemleven. Hier liggen ook kansen voor nieuwe start-ups.

Projectdetails

 

Looptijd:
oktober 2023   – 31 december  2024

Consortium:

VHL (penvoerder), Hanze Hogeschool, RUG

Financier:

Universiteit van het Noorden

Budget:

€60.000,-