COE Groen Circulair Terreinbeheer

door mrt 8, 20230 Reacties

COE Groen Circulair Terreinbeheer

Er bestaat vanuit de landbouw een grote behoefte aan organische bodemverbeteraars die kunnen bijdragen aan de verbetering van de bodemstructuur, onder andere om de droogtegevoeligheid te verbeteren en daarnaast bij te dragen aan de opbouw of instandhouding van de bodemkoolstofvoorraad.

Lokale organische reststromen kunnen de landbouw (deels) in deze behoefte voorzien. Het toepassen van lokale organische bodemverbeteraars is een goede stap in de richting van kringlooplandbouw en draagt daarmee bij aan het behalen van beleidsdoelstellingen. .

In dit project gaan de hogescholen HVHL en HAS tezamen met een breed consortium van agrariërs, bedrijven, kennisinstellingen en overheden onderzoeken waar de kwalitatieve en economische kansen en knelpunten liggen bij het lokaal verwerken van organische restromen tot bokashi. Hierbij wordt ingehaakt op de bestaande ca. 60 pilots binnen het langjarige Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer en de daar reeds opgehaalde en
nog-op-te-halen praktijkervaring om meer inzicht te krijgen in de productkwaliteit, het verdienvermogen en de effecten op bodemkwaliteit en waterkwaliteit/kwantiteit, om te komen tot een handelingsperspectief voor agrariërs in het gebruik van bokashi.

Hiervoor gaan we in acht grondig geselecteerde pilots in Noord- en Zuid Nederland aan de slag. Het projectresultaat  levert  meer inzicht in de borging van productkwaliteit van bokashi, het potentiële verdienvermogen voor agrariërs om bokashi te gebruiken en de effecten van bokashi op
verschillende ecosysteemdiensten. 

Het consortium is opgebouwd uit de hogescholen HAS (penvoerder), VHL, Waterschap De Dommel, Wetterskip Fryslan, Biosintrum, Mulder Agro B.V., Soilmania B.V., Delphy B.V., RD Maasland, Agricycling NL, Groene Verbinders B.V.

Projectdetails

 

Looptijd:
2023-2025

Consortium:

HAS (penvoerder), VHL, Waterschap De Dommel, Wetterskip Fryslan, Biosintrum, Mulder Agro B.V., Soilmania B.V., Delphy B.V., RD Maasland, Agricycling NL, Groene Verbinders B.V.

Financier:

SIA

Budget:

€660.000,-

Nieuwsberichten en Producten

Volgen

 

Wilt u meer over dit onderwerp weten?