Project Boer bij Kennis

Onder leiding van Aequator is onlangs het project Boer bij Kennis gestart. Het project is een uitwerking en invulling van een deel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Ook is het een reactie op de voorgenomen implementatie van maatregelen in het kader van het klimaatbeleid én een ondersteuning van de ambitie om te komen tot een circulaire landbouw. Het helpt de Nederlandse landbouw om stappen voorwaarts te maken via een voortdurende verbetering van haar ‘environmental performance’ en het behouden van een ‘competitive advantage’ voor de industrie. Het project draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet en ‘baant de weg’ voor een significante rol van de bodem in het vastleggen van CO2. Het project heeft ook potentiële internationale uitstraling: Nederland als koploper op het vlak van landbouw, waterbeheer en ook onze overlegcultuur (‘polderaars’) is, gecombineerd, terug te vinden in de dit projectvoorstel.

De hoofddoelstelling van Boer bij Kennis is om invulling te geven aan de realisatie van doelen in de bodemstrategie van de minister van LNV over bewustwording en kennisverspreiding over bodem en bodemmanagement naar erfbetreders, zoals loonwerkers en adviseurs in de landbouw, en op deze manier uiteindelijk naar ondernemers, boeren en andere grondgebruikers. Als nevendoelstelling is voorzien om, in samenwerking met WUR-WEnR en Aeres Hogeschool, een certificatiestructuur voor adviseurs en grondgebruikers (loonwerkers, agrariërs) op te zetten voor het duurzaam omgaan met de bodem. We onderzoeken of en op welke wijze certificatie voordelen biedt aan erfbetreders. Daartoe worden één of meerdere concept businessmodellen opgesteld waarmee betrokken actoren duurzaam bodembeheer aantoonbaar in hun bedrijfsvoering kunnen integreren.

Vanaf december 2019 biedt het project Boer bij Kennis diverse cursussen aan, die waar nodig specifieker voor uw regio of sector kunnen worden ingevuld: Bodemcursussen voor erfbetreders (pdf).

Bent u geïnteresseerd? Mail ons op aequator@aequator.nl

Geplaatst in Nieuws.