Grondig onderzoek voor een weerbare bodem

Om meer inzichten te krijgen in de invloed van het bodemleven op de ziekteweerbaarheid is afgelopen jaar het project ‘Grondig onderzoek voor een weerbare bodem’ opgestart in een samenwerking tussen HLB, Bioclear earth en The Potato Valley.

In het huidige landbouwsysteem wordt een geïntegreerde teeltaanpak met alternatieven voor chemische gewasbescherming steeds belangrijker voor een duurzame en economisch rendabele teelt. Aandacht voor een goede bodemkwaliteit met een goede ziekteweerbaarheid speelt hierin een grote rol.

De mate van de gevoeligheid van een bodem voor ziekten en plagen, is afhankelijk van de fysische, chemische en biologische samenstelling. Veel onderzoek naar bodemkwaliteit en ziekteweerbaarheid richt zich op de fysisch-chemische parameters van de bodem, die relatief makkelijk te meten zijn. De biologische kant blijft vaak onderbelicht of wordt slechts oppervlakkig onderzocht op het gebied van macrofauna en ziekteverwekkers. Het ‘goede bodemleven’ bestaat naast macrofauna (bijvoorbeeld wormen), ook uit bacteriën, schimmels en nematoden, die bijdragen aan bodemkwaliteit door onder andere het vrijmaken van nutriënten en het verbeteren van de bodemstructuur. Daarnaast beschermt het bodemleven tegen de uitbraak van ziekten en is daarmee ook van invloed op de ziekteweerbaarheid.

De komende 3 jaar worden in dit project de nematoden (HLB) en microben (Bioclear earth) populaties geanalyseerd van praktijkpercelen in het noordelijk pootgoedgebied en in de Veenkoloniën. Hierbij worden percelen die gevoelig zijn voor bodemziekten vergeleken met percelen die dat juist niet zijn. Daarnaast worden er ook fysisch-chemische analyses uitgevoerd op grondmonsters van deze percelen. Door al deze gegevens te combineren verwachten we meer inzicht te krijgen in de relatie tussen bodemleven en andere bodemeigenschappen die bijdragen aan de ziekteweerbaarheid van een perceel. Het kunnen meten en interpreteren van bodemleven in de akkerbouw kan helpen bij goed bodembeheer en daarmee het verbeteren of behouden van bodemkwaliteit.

Geplaatst in Nieuws.