Klimaatslimme bodem

DE GROND ONDER ONS BESTAAN!

kLIMAATBELEID

De opwarming van de aarde vraagt om een serieuze reductie in de uitstoot van broeikasgassen. In Nederland is daarom het Klimaatplan 2021-2030 vastgesteld, met daarin de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. De Rijksoverheid zet in op duurzaam beheer van alle Nederlandse landbouwbodems in 2030.

KLIMAAT & BODEM

De sector landbouw en landgebruik – inclusief bosbouw, natuurbeheer, veeteelt en tuinbouw – heeft de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen 25 jaar al met minstens 5 miljoen ton verminderd, en moet daar de komende 10 jaar nog 3,5 miljoen ton aan toevoegen. Hierbij valt te denken aan het beperken van CO2-emissies door de oxidatie van veenweidegebied en organische stof uit landbouwbodems.

VEERKRACHTIGE LANDBOUW

Door slim en duurzaam gebruik van landbouwbodems kan de koolstofvastlegging zelfs worden vergroot. Het vastleggen van koolstof in met name akkerbouwgrond door verhoging van het organische stof gehalte is een optie die nog weinig is uitgewerkt maar wel in de belangstelling staat.

ORGANISCHE STOF

Organische stof draagt via de vochthuishouding (water vasthouden en leveren), bodemstructuur (doorlatendheid voor lucht en vocht) en bodemleven (dat geactiveerd wordt door organische stof) ook bij aan gewasgroei. De klimaatslimme bodem kan bovendien zorgen voor een betere weerbaarheid tegen de met klimaatverandering gepaard gaande extremere weersomstandigheden, ziekten en plagen.

Het kennisconsortium

Het leer- en kenniscentrum bodem wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zuidoost Friesland en onze partners uit het kennisconsortium.