Kennisplatform Bodem en Natuur

Organisaties gaan kennis ontsluiten over bodemvriendelijke natuurontwikkeling

In Nederland dient de komende jaren veel natuur hersteld en ontwikkeld te worden. Zo beslaat de natuur ontwikkelopgave 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Natuurontwikkeling betreft in de meeste gevallen het omzetten van voormalige voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme natuur. Jarenlang gebruik van de grond door de landbouw heeft geleid tot zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Het in balans brengen van de bodem en de organismen daarin in relatie tot de gewenste vegetatie bovengronds is dan cruciaal.

In een door provincie Gelderland georganiseerde bijeenkomst ‘Kennisuitwisseling bodemvriendelijke natuurontwikkeling’ met deelnemers uit het bedrijfsleven, onderzoek, overheid en terreinbeheer kwam naar voren dat er behoefte is aan een middel om kennisontsluiting, -ontwikkeling en –deling omtrent dit thema te realiseren.
Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) heeft toen aangegeven deze handschoen op te willen pakken en een kennisplatform Bodem en Natuur te willen realiseren. Door de financiële steun van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving en de provincie Gelderland kunnen we van start gaan met de realisatie. Naast HVHL zijn Helicon (MBO), Kennisnetwerk OBN, NMI en NIOO-KNAW betrokken bij de uitvoering.

Begin 2018 moet het platform operationeel en zal het toegankelijk worden via o.a. de OBN website. Naast kennis over bodemvriendelijke natuurontwikkeling zal het platform: informatie bieden over reeds uitgevoerde en nog lopende natuurontwikkelingsprojecten, toegankelijk zijn voor vragen en onderzoek, een Q&A en informatiebrochures bevatten met antwoorden op veel gestelde vragen voor de beroepspraktijk, zal er onderwijspakketten voor het MBO en HBO te vinden zijn en wordt er een op praktijkgerichte cursus aangeboden.