Nieuwe webinars Aequator, januari 2021

Aequator groen & ruimte heeft op korte termijn een aantal nieuwe bodemgerelateerde cursussen op de agenda staan. De meeste van deze cursussen zijn online te volgen als webinars op verschillende dagen en tijden.

Dit zijn de webinars die binnenkort van start gaan:

– 26 januari, 14:00 uur: Droogte

– 28 januari, 14:00 uur: Koolstofvastlegging basis

Daarnaast wordt er op 9 februari  2021 nog een Praktijkdag over droogte georganiseerd.

Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich via bovenstaande links opgeven voor deze cursussen op de website van Aequator groen & ruimte.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Giulia Homs.

 

Koninklijk bezoek aan Biosintrum

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Tijdens dit bezoek kregen zij bij het Biosintrum in Oosterwolde uitleg van studenten Frederieke Schilder en Jelmer Kasteel over verschillende bodemsoorten.

Frederieke, student Tuinbouw en Akkerbouw, werkt op dit moment aan haar afstudeeronderzoek over bodem. Tijdens het koninklijk bezoek vertelde zij samen met Jelmer, student Milieukunde, over de verschillende bodemsoorten in mesokosmossen in de onderzoekstuin van het Biosintrum. Een bijzondere ervaring voor de studenten. Frederieke: “Het bezoek van de koning en koningin was fantastisch en het was een schitterend gezicht om ze op de fiets aan te zien komen. Vervolgens staan ze ineens voor je neus en vertel je ze iets over bodemsoorten. De tijd vloog voorbij.”

Mesokosmossen
Lector Duurzaam Bodembeheer, Emiel Elferink, doet vanuit het Biosintrum praktijkgericht onderzoek naar de bodem. Met het opzetten van een Leer- en Kenniscentrum Bodem moet het een plek worden waar agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten kennis vergaren over de bodem. Het aanleggen van de onderzoekstuin is de eerste fase in het realiseren van dit Leer- en Kenniscentrum. “De onderzoekstuin biedt faciliteiten die uniek zijn voor Nederland. Deze zullen ons helpen meer inzicht en kennis te vergaren in het duurzaam beheren van verschillende bodemtypen in Nederland en effecten van het beheer”, legt Elferink uit. Met behulp van de mesokosmossen kan vergelijkend onderzoek gedaan worden naar effecten van verschillende vormen van beheer, gewassen, toevoegmiddelen en combinaties daarvan op de bodem, het water, de biologie en de biodiversiteit, onder dezelfde (klimatologische) omstandigheden. Ook worden meerdere onderzoeksvelden aangelegd t.b.v. meerjarig onderzoek. Het centrum heeft als doelstelling kennis te ontsluiten voor iedereen over duurzaam bodembeheer in een veranderend klimaat.

Onderwijs en onderzoek
Gezonde bodem is van cruciaal belang voor agrariërs, die zich via de opgedane kennis in het Biosintrum kunnen verrijken met cursussen over optimaal bodemgebruik. Daarnaast kunnen studenten van verschillende opleidingen middels onderzoeksopdrachten en stages in de praktijk een bijdrage leveren aan het onderzoek. Dit alles in de inspirerende omgeving van het Biosintrum, met up-to-date kennis binnen handbereik. Elferink: “Het is een eer dat de Koning en Koningin zich op de hoogte hebben laten brengen van de plannen m.b.t. het Leer- en Kenniscentrum Bodem en haar faciliteiten”.

Het Biosintrum
Het Biosintrum is het kloppend hart van de biobased economy in Ooststellingwerf. Het is een uniek gebouw in Noord-Europa dat voor 80% biobased gebouwd is. Het verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst via de Biosintrum innovatiecyclus. Eén van de manieren is het uitvoeren van projecten. Bedrijven en instellingen kunnen door het inbrengen van deze projecten nieuwe inzichten verkrijgen en frisse ideeën opdoen bij vraagstukken en onderzoeksopdrachten.

Verdiepingsdag ‘Waarde duurzame bodem’

Op donderdag 11 juni a.s. organiseert Aequator Groen & Ruimte de verdiepingsdag ‘Waarde duurzame bodem’, in samenwerking met Wageningen Environmental Research en Aeres Hogeschool. De dag wordt verzorgd op de Eemlandhoeve, te Bunschoten-Spakenburg.

Na een eerdere studiemiddag, in december 2019 bij de vab, gaat deze dag in meer detail in op de bodem, met nadruk op onderwerpen als koolstofvastlegging, weersextremen en weerbaarheid, gericht op het financieel-economische vakgebied van de agrarische bedrijfsadviseur.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Grondig onderzoek voor een weerbare bodem

Om meer inzichten te krijgen in de invloed van het bodemleven op de ziekteweerbaarheid is afgelopen jaar het project ‘Grondig onderzoek voor een weerbare bodem’ opgestart in een samenwerking tussen HLB, Bioclear earth en The Potato Valley.

In het huidige landbouwsysteem wordt een geïntegreerde teeltaanpak met alternatieven voor chemische gewasbescherming steeds belangrijker voor een duurzame en economisch rendabele teelt. Aandacht voor een goede bodemkwaliteit met een goede ziekteweerbaarheid speelt hierin een grote rol.

De mate van de gevoeligheid van een bodem voor ziekten en plagen, is afhankelijk van de fysische, chemische en biologische samenstelling. Veel onderzoek naar bodemkwaliteit en ziekteweerbaarheid richt zich op de fysisch-chemische parameters van de bodem, die relatief makkelijk te meten zijn. De biologische kant blijft vaak onderbelicht of wordt slechts oppervlakkig onderzocht op het gebied van macrofauna en ziekteverwekkers. Het ‘goede bodemleven’ bestaat naast macrofauna (bijvoorbeeld wormen), ook uit bacteriën, schimmels en nematoden, die bijdragen aan bodemkwaliteit door onder andere het vrijmaken van nutriënten en het verbeteren van de bodemstructuur. Daarnaast beschermt het bodemleven tegen de uitbraak van ziekten en is daarmee ook van invloed op de ziekteweerbaarheid.

De komende 3 jaar worden in dit project de nematoden (HLB) en microben (Bioclear earth) populaties geanalyseerd van praktijkpercelen in het noordelijk pootgoedgebied en in de Veenkoloniën. Hierbij worden percelen die gevoelig zijn voor bodemziekten vergeleken met percelen die dat juist niet zijn. Daarnaast worden er ook fysisch-chemische analyses uitgevoerd op grondmonsters van deze percelen. Door al deze gegevens te combineren verwachten we meer inzicht te krijgen in de relatie tussen bodemleven en andere bodemeigenschappen die bijdragen aan de ziekteweerbaarheid van een perceel. Het kunnen meten en interpreteren van bodemleven in de akkerbouw kan helpen bij goed bodembeheer en daarmee het verbeteren of behouden van bodemkwaliteit.

Project Boer bij Kennis

Onder leiding van Aequator is onlangs het project Boer bij Kennis gestart. Het project is een uitwerking en invulling van een deel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Ook is het een reactie op de voorgenomen implementatie van maatregelen in het kader van het klimaatbeleid én een ondersteuning van de ambitie om te komen tot een circulaire landbouw. Het helpt de Nederlandse landbouw om stappen voorwaarts te maken via een voortdurende verbetering van haar ‘environmental performance’ en het behouden van een ‘competitive advantage’ voor de industrie. Het project draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet en ‘baant de weg’ voor een significante rol van de bodem in het vastleggen van CO2. Het project heeft ook potentiële internationale uitstraling: Nederland als koploper op het vlak van landbouw, waterbeheer en ook onze overlegcultuur (‘polderaars’) is, gecombineerd, terug te vinden in de dit projectvoorstel.

De hoofddoelstelling van Boer bij Kennis is om invulling te geven aan de realisatie van doelen in de bodemstrategie van de minister van LNV over bewustwording en kennisverspreiding over bodem en bodemmanagement naar erfbetreders, zoals loonwerkers en adviseurs in de landbouw, en op deze manier uiteindelijk naar ondernemers, boeren en andere grondgebruikers. Als nevendoelstelling is voorzien om, in samenwerking met WUR-WEnR en Aeres Hogeschool, een certificatiestructuur voor adviseurs en grondgebruikers (loonwerkers, agrariërs) op te zetten voor het duurzaam omgaan met de bodem. We onderzoeken of en op welke wijze certificatie voordelen biedt aan erfbetreders. Daartoe worden één of meerdere concept businessmodellen opgesteld waarmee betrokken actoren duurzaam bodembeheer aantoonbaar in hun bedrijfsvoering kunnen integreren.

Vanaf december 2019 biedt het project Boer bij Kennis diverse cursussen aan, die waar nodig specifieker voor uw regio of sector kunnen worden ingevuld: Bodemcursussen voor erfbetreders (pdf).

Bent u geïnteresseerd? Mail ons op aequator@aequator.nl