Online Magazine Beter bodembeheer

De PPS Beter Bodembeheer heeft een online magazine uitgebracht waarin bevindingen en resultaten van de verschillende onderzoeken worden gepresenteerd. Hiermee wil deze publiek-private samenwerking het belang van goed bodembeheer in de landbouw en het onderzoek in de PPS voor zowel de agrarische sector als de hele samenleving onderstrepen. We hopen u hiermee te prikkelen om de in de PPS ontwikkelde kennis te gebruiken of aan te sluiten als partner in de PPS.

Een aantal leden van het Kenniscentrum Bodem is ook als partner verbonden aan de PPS Beter Bodembeheer, te weten Van Iperen, LTO Noord en Louis Bolk Instituut.

Onlangs is de eerste editie verschenen, met daarin veel interessante voorbeelden van bodembeheer dat zorgt voor een goede gewasopbrengst, een vruchtbare bodem op de lange termijn en dat rekening houdt met maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, bodemkwaliteit en biodiversiteit. U kunt het Magazine Beter bodembeheer hier bekijken.

Project Bodemverdichting in Veldpost

Strokenteelt van maïs lijkt de beste manier om bodemverdichting tegen te gaan. Op 21 plekken in Friesland worden proeven gedaan waarbij strokenteelt vergeleken wordt met de reguliere manier van maïs verbouwen. Een volwaardig alternatief, zo wordt geconstateerd.

Veldpost, het onafhankelijke landbouwvakblad voor Noord-Nederland, bericht over de eerste resultaten van het project “Bodemverdichting Fryslân”, een project van het Kenniscentrum Bodem. In het project werken LTO Noord, Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met Cumela Nederland.

Lees het gehele artikel hier.