Uitgelicht

Op deze pagina lichten wij maandelijks één van onze partners uit. Deze maand staat Aequator Groen & Ruimte in de spotlights!


Wat doen wij?

Aequator Groen & Ruimte is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw. Met onze implementatiekracht, innovaties, scholing en onderzoek ten behoeve van duurzaam landgebruik dragen we bij aan toekomstbestendig beheer en gebruik van water, natuur en landschappen, met voldoende voedsel voor iedereen. Grofweg zijn onze projecten in te delen in gebiedsprojecten, implementatie of evaluatie van beleid en effectstudies.

Wat maakt ons uniek?

De projecten en onderzoeken van Aequator Groen & Ruimte kenmerken zich veelal door een combinatie van proces en kennisoverdracht. De medewerkers staan met hun poten in de klei, ze kennen de praktijk van binnenuit. Het kennisniveau is hoog, doordat Aequator Groen & Ruimte betrokken is bij innovaties en er nauw wordt samengewerkt met andere kennispartijen zoals verschillende universiteiten. Dit soort projecten en onderzoeken vallen onder onze afdelingen Onderzoek en Academie.

Voor welke klanten?

Als Aequator Groen & Ruimte werken we voor de volgende klanten:

  • Ministeries
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Ingenieursbureaus
  • (Agrarische) ondernemers in het buitengebied
  • Terreinbeherende instanties
  • Waterwin bedrijven
  • Beheerders van leidingnetwerken (Gasunie, Tennet, e.d.)

Met wat voor geweldige mensen?

Het team van Aequator Groen & Ruimte bestaat uit hoog opgeleide en ervaren specialisten in uiteenlopende vakgebieden, met passie voor duurzaam landgebruik, gedegen onderzoek en gericht op samenwerking. Bij Aequator Groen & Ruimte werken onder andere bodemkundigen, hydrologen, ecologen en landbouwkundigen. Enerzijds specialisten en anderzijds generalisten met verstand en ervaring in gebiedsprocessen en communicatie. Onze mensen hebben verstand van zaken en weten ook hoe ze kennis naar de praktijk moeten overbrengen.

 


Voorbeelden van projecten

Boer bij Kennis

Een project waarbij middels verschillende cursussen erfbetreders worden bijgespijkerd in hun bodemkennis (in opdracht van het ministerie van LNV). Voor meer informatie over dit project: Project Boer bij Kennis

 

 

 

 

 

 

 

Bodem APK Friese Veenweide

In verschillende studiegroepen worden agrariërs begeleid om hun bodem te verbeteren. Dit gaat via de trits Analyse, Planvorming, Kwaliteitsverbetering (in opdracht van provincie Friesland, in samenwerking met LTO Noord).

Van bodemkennis naar bodemkunde

Er worden in Noord-Nederland verschillende cursussen en bijeenkomsten georganiseerd. Het kennisconsortium bodem in Noord-Nederland, waar ook Aequator Groen & Ruimte toe behoort, verzorgt de cursussen en bijeenkomsten (in opdracht van LTO Noord).

 

 

 

 

 

Spaarbodem

In het project wordt beoogd om met akkerbouwers bodemverbeterende maatregelen door te voeren die enerzijds het waterbufferend vermogen en de waterkwaliteit verbeteren en anderzijds de productie omstandigheden voor landbouw verbeteren. Aequator Groen & Ruimte begeleidt één van de studiegroepen met akkerbouwers (in opdracht van LTO Noord).

Inventarisatie nulsituatie en advies freatisch meetnet winning Luxwoude

Vitens is voornemens om ten noordoosten van Luxwoude een nieuwe drinkwaterwinning te starten. Dit zal effect hebben op de grondwaterstanden en het landbouwkundig gebruik. Aequator Groen & Ruimte brengt de nulsituatie voorafgaand aan de winning in beeld, door middel van een bodem- en grondwaterkartering (in opdracht van Vitens en provincie Friesland).