"A nation that destroys its soils, destroys itself" - Franklin D. Roosevelt

De bodem vormt letterlijk het fundament voor ons bestaan. Het biedt ons vele diensten, we slaan er water in op, het heeft een zelfreinigend vermogen, we bouwen er onze huizen op en een gezonde bodem is de basis waarop we gewassen kunnen verbouwen en de natuur kan floreren. En ondanks dat Delta’s zoals Nederland, de meest vruchtbare en biodiverse gebieden zijn, zijn het ook de meest dicht bevolkte. Hierdoor zijn er conflicterende ruimteclaims voor natuur, recreatie, waterhuishouding, infrastructuur en wonen en is de druk op bodems om voldoende voedsel te produceren hoog.

Er ligt daarom een grote (onderzoeks)uitdaging om het bodembeheer economisch maar ook ecologisch weer “gezond” te maken. Dit vergt enerzijds een integrale aanpak en anderzijds een krachtenbundeling van onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Om dit te bewerkstelligen hebben twaalf Noord-Nederlandse organisaties uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineen geslagen. Samen hebben zij ten doel gesteld om het volgende te kunnen bewerkstelligen:

  • Gezonde bodems te blijven beheren en uitgeputte bodems weer biodivers en veerkrachtig te maken;
  • Bedrijfsbelangen in de landbouw en de voedselketen te waarborgen door te werken aan gezonde bodems;
  • Handelingsperspectieven te ontwikkelen om bedrijfsbelangen te laten samengaan met het transitieproces naar een gezonde bodem;
  • Het uitdragen en communiceren van het belang van de bodem in een duurzame, circulaire en biobased economie.

De deelnemende leden van het Kennisconsortium Bodem zullen dit bewerkstelligen door

  1. Het genereren van nieuwe kennis door praktijkgericht onderzoek met onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven;
  2. Te leren van elkaar door partijen uit verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen;
  3. Direct contract met “probleemeigenaren,” door met én voor de agroketen te werken zodat de vraagarticulatie beter verloopt;
  4. Kennis te vertalen naar handelingsperspectief en gezonde businessmodellen;
  5. Het delen en overdragen van kennis en aanleren van vaardigheden aan studenten, beroepsgroepen en burgers/consumenten.